0:00
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی

5:20
اذان

اذان صبح به افق تهران:5:25، موذن:كرمی، التماس دعا

5:40
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی

7:00
سلام بر حسین(ع)

فرازی از زیارت های عاشورایی

7:05
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی

10:00
مجالس ماندگار

پخش گزیده ای از مداحی های قدیمی و نوستالژی

10:15
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی

11:00
خبر كوتاه

رویدادهای مربوط به برگزاری محافل و مجالس حسینی

11:05
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی

12:55
اذان

اذان ظهر به افق تهران:12:58، موذن:سلیمی، التماس دعا

13:10
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی

16:00
خبر كوتاه

رویدادهای مربوط به برگزاری محافل و مجالس حسینی

16:05
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی

19:20
اذان

اذان مغرب به افق تهران:19:24، موذن:طوخی، التماس دعا

19:40
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی

20:00
خبر كوتاه

رویدادهای مربوط به برگزاری محافل و مجالس حسینی

20:05
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی

22:00
مجالس ماندگار

پخش گزیده ای از مداحی های قدیمی و نوستالژی

22:15
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی

23:00
خبر كوتاه

رویدادهای مربوط به برگزاری محافل و مجالس حسینی

23:05
سوگواره

شامل كلام بزرگان، مراثی، روضه خوانی، مقتل خوانی، آنونس و آرم استیشن، شعر خوانی، احادیث حسینی